Algemene Voorwaarden

Als we er voor gaan

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
Stichting ALS we er voor gaan, statutair gevestigd te Veldhoven, kantoorhoudende te Provincialeweg 80 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81642563, hierna verder te noemen: ALS we er voor gaan. Telefoon: +31(0)6-25 187 448. Email: info@als-we-er-voor-gaan.nl


Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1.Donatie: een door de gevende partij aan ALS we er voor gaan geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: een middel om online een donatie te doen aan ALS we er voor gaan.
1.3. Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van ALS we er voor gaan, een donatie doet aan ALS we er voor gaan.
1.4. Statuten: ALS we er voor gaan heeft tot doel, het dienen van het algemeen belang door het via evenementen, inzamelingsacties en donaties ondersteunen van instellingen die zich inzetten voor of personen die lijden aan zenuw- en spierziekten als de ziekte ALS.

1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van ALS we er voor gaan aan ALS we er voor gaan.
1.6. Ontvangende partij: de rechtspersoon ALS we er voor gaan die op basis van de Overeenkomst een Donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de Statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Ontvangende partij en Gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online Donatie aan ALS we er voor gaan.
2.2. De Gevende partij stemt, door online te Doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. ALS we er voor gaan behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, DON
3.1. Online Donaties komen volledig ten goede aan ALS we er voor gaan.
3.2 .ALS we er voor gaan is binnen haar Statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online Donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de Gevende Partij met betrekking tot specifieke onderzoeken.
3.3. Het eigendom van de Donatie gaat over op ALS we er voor gaan nadat de Donatie op de bankrekening van ALS we er voor gaan is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: ALS we er voor gaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Gevende partij als gevolg van de door de Gevende partij gedane Donatie. De Gevende partij vrijwaart ALS we er voor gaan voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de Donatie van de Gevende partij aan ALS we er voor gaan.

Artikel 4. Rechten Gevende partij
4.1. De Gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van DON.

Artikel 5. Plichten ALS we er voor gaan
5.1.ALS we er voor gaan verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de Statuten.
5.2.ALS we er voor gaan neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online Donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. ALS we er voor gaan aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens ALS we er voor gaan bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende partij
6.1. Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende partij dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is, kan een online Donatie alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De Gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De Gevende partij verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. ALS we er voor gaan verwerkt de door de Gevende partij aan ALS we er voor gaan verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door ALS we er voor gaan verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De Gevende partij heeft het recht te controleren of de door ALS we er voor gaan geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.


Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De privacy-en cookieverklaring die ALS we er voor gaan hanteert, zijn onverkort van toepassing.
8.2. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.